DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności serwisu Urzędu Gminy w Cisnej.

Urząd Gminy w Cisnej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Urzędu Gminy w Cisnej.

Data publikacji strony internetowej: 2015-08-25
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-27

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

1. Brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne.
2. Część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

1. Wersję kontrastową,
2. Możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
3. Widoczny fokus,
4. Wyróżnienie odnośników.

Oświadczenie sporządzono dnia : 2020-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Grzegorz Chmura, adres poczty elektronicznej gchmura@gminacisna.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich .

Dostępność architektoniczna.

Urząd Gminy w Cisnej, Cisna 49, 38-607 Cisna, tel. +48 13 4686338.
Do budynku prowadzi dwa wejścia. Pierwsze od strony drogi wojewódzkiej, gdzie bezpośrednio za drzwiami głównymi znajduje się wiatrołap i kolejne drzwi. Sekretariat znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego, po minięciu wiatrołapu.
Drugie wejście od strony południowo-wschodniej z podjazdem dla osób niepełnosprawnych. .
Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, przy korytarzu głównym w pobliżu sekretariatu.
Na parkingu przed budynkiem znajduje się 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.