BROSZURY INFORMACYJNE

INFORMACJA O ZMIANACH W GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Od 01.01.2019r. w Gminie Cisna wprowadzono zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi.
Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację.
Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku nie wywiązania się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych zostanie naliczona opłata za odprowadzanie odpadów zmieszanych wraz z zaległymi odsetkami.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać się raz na kwartał z góry bez wezwania w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać przelewem na rachunek bankowy nr 74 1020 2980 0000 2802 0003 0247 lub gotówką w kasie Urzędu Gminy w Cisnej.

Sposób rozliczania nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla tego typu nieruchomości stanowi od osoby zamieszkującej:

1) jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny w wysokości 16,00 zł miesięcznie.
2) jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 8,00 zł miesięcznie.

Sposób rozliczania nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla takiej nieruchomości stanowi iloczyn liczby pojemników (obliczonych zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Cisna) z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za dany pojemnik uwzględniając częstotliwość odbioru odpadów komunalnych w ciągu roku. Ustalono stawkę opłaty za jednorazowe opróżnienie pojemnika od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

1. jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny:
1) za pojemnik o pojemności 120l – wysokości 15 zł,
2) za pojemnik o pojemności 240l – w wysokości 30 zł,
3) za pojemnik o pojemności 1100l – w wysokości 135 zł,
4) za pojemnik o pojemności 7000l – w wysokości 870 zł.

2. jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny:
3) za pojemnik o pojemności 120l – w wysokości 30 zł,
4) za pojemnik o pojemności 240l – w wysokości 60 zł,
5) za pojemnik o pojemności 1100l – w wysokości 270 zł,
6) za pojemnik o pojemności 7000l – w wysokości 1740 zł.
Sposób rozliczania domków letniskowych, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe:
1.Ustalono ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny – w wysokości 300 zł rocznie od jednego domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
2. Ustalono ryczałtową wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny – w wysokości 600 zł rocznie od jednego domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
Stawka ryczałtowa została ustalona jako iloczyn średniej ilości odpadów powstających na nieruchomościach, wyrażonej w liczbie pojemników oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ustala się 20 pojemników o pojemności 120 litrów.
Odpady komunalne należy gromadzić w workach, pojemnikach lub kontenerach o minimalnej pojemności, uwzględniając częstotliwość odbioru odpadów komunalnych w ciągu roku określoną:
a) Dla nieruchomości zamieszkałych, co najmniej jeden pojemnik lub worek o pojemności
120 l na każdą nieruchomość,
b) Dla nieruchomości niezamieszkałej, na której powstają odpady komunalne należy je
gromadzić w workach lub kontenerach, uwzględniając następujące normy:
1) dla szkół – 3 l na każdego ucznia i pracownika;
2) dla żłobków i przedszkoli – 3 l na każde dziecko i pracownika;
3) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych – pojemnik o pojemności 20 l na każdych 10 pracowników;
4) dla lokali handlowych – 50 l na każde 10 m2 pow. całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l na lokal;
5) dla punktów handlowych poza lokalem – 20 l na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l na każdy punkt;
6) w obiektach kulturalnych i bibliotekach - 50 l na każde 10 m2 pow. całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l na lokal;
7) dla lokali gastronomicznych – 10 l na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy to także miejsc w tzw. ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu;
8) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji–co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l;
9) dla hoteli, pensjonatów, agroturystyk i innych obiektów posiadających miejsca noclegowe, itp. – 20 l na jedno łóżko;
10) dla domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe pojemnik o pojemności nie mniejszej niż 120 l;
11) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane jest również ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika 120 l na odpady;
12) dla parkingów – 120 l.
Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych niezamieszkałych, dla domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe i terenów przeznaczonych do użytku publicznego nie rzadziej niż:
1) odpady selektywnie zebrane – od 01 czerwca do 30 września raz na tydzień;
2) odpady selektywnie zebrane – od 01 października do 31 maja raz na dwa tygodnie;
3) odpady zmieszane zebrane – od 01 czerwca do 30 września raz na tydzień;
4) odpady zmieszane zebrane – od 01 października do 31 maja raz na dwa tygodnie;
5) odpady z terenów przeznaczonych do użytku publicznego – od 01 czerwca do 30 września raz na tydzień;
6) odpady z terenów przeznaczonych do użytku publicznego – od 01 października do 31 maja raz na dwa tygodnie;
7) odpady wielkogabarytowe, opony z samochodów osobowych oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – raz w roku.

  • SEGREGACJA ŚMIECI
  • OCHRONA POWIETRZA
  • ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW