Budżet i finanse

Sprawozdanie Rb-N wg stanu na koniec IV kwartału 2014r.
2015-03-04
Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku.
Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014
2015-02-25
Rb-NDS - kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014
Sprawozdanie Rb-28S za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014
2015-02-19
Rb-28S - miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014
Uchwała Nr VII/26/2015 z dnia 28 stycznia 2015r. składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
2015-02-02
Uchwała Nr VII/26/2015 z dnia 28 stycznia 2015r. składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty gługu Gminy Cisna, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.
Sprawozdanie Rb-Z wg stanu na koniec IV kwartału 2014r.
2015-01-29
Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku.
Uchwała Nr III/8/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku Rady Gminy Cisna
2015-01-05
Uchwała Nr III/8/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku Rady Gminy Cisna w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Cisna.
Uchwała budżetowa Nr III/9/2014
2015-01-05
Uchwała budżetowa Nr III/9/2014 Rady Gminy Cisna z dnia 30 grudnia 2014 r.
Uchwała Nr VII/32/2015 z dnia 8 grudnia 2014r. składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
2014-12-10
Uchwała Nr VII/32/2015 z dnia 8 grudnia 2014r. składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Cisna na lata 2015-2022.

Strony