Budżet i finanse

Uchwała Nr VII/82/2014 z dnia 12 września 2014r. składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
2014-09-16
Uchwała Nr VII/82/2014 z dnia 12 września 2014r. składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Cisna informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 r.
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie wykonania budżetu Gminy Cisna za I półrocze 2013r.
2013-11-07
Sprawozdanie Rb-28S za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2013
2013-10-21
Rb-28S - miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2013
Sprawozdanie Rb-27S za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2013
2013-10-21
Rb-27S - miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2013
Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2013
2013-10-21
Rb-NDS - kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2013
Sprawozdanie Rb-Z wg stanu na koniec III kwartału 2013r.
2013-10-21
Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2013 roku.
Sprawozdanie Rb-N wg stanu na koniec III kwartału 2013r.
2013-10-21
Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2013 roku.
Uchwała Nr VII/58/2013 z dnia 11 października 2013r. składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
2013-10-17

Strony