Budżet i finanse

Sprawozdanie Rb-27S za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2013
2013-10-21
Rb-27S - miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2013
Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2013
2013-10-21
Rb-NDS - kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2013
Sprawozdanie Rb-Z wg stanu na koniec III kwartału 2013r.
2013-10-21
Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2013 roku.
Sprawozdanie Rb-N wg stanu na koniec III kwartału 2013r.
2013-10-21
Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2013 roku.
Uchwała Nr VII/58/2013 z dnia 11 października 2013r. składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
2013-10-17
Uchwała Nr VII/57/2013 z dnia 11 października 2013r. składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
2013-10-17
Sprawozdanie Rb-28S za rok 2012r.
2013-04-12
Rb-28S - roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012
Sprawozdanie Rb-27S za rok 2012r.
2013-04-12
Rb-27S - roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012

Strony