Budżet i finanse

Uchwała Nr VII/57/2013 z dnia 11 października 2013r. składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
2013-10-17
Sprawozdanie Rb-28S za rok 2012r.
2013-04-12
Rb-28S - roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012
Sprawozdanie Rb-27S za rok 2012r.
2013-04-12
Rb-27S - roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012
Sprawozdanie Rb-NDS za rok 2012r.
2013-04-12
Rb-NDS - kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012
Sprawozdanie Rb-Z wg stanu na koniec IV kwartału 2012r.
2013-02-25
Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku.
Sprawozdanie Rb-N wg stanu na koniec IV kwartału 2012r.
2013-02-25
Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku.
Uchwała budżetowa Nr XXVIII/105/2013
2013-02-04
Uchwała budżetowa Nr XXVIII/105/2013 Rady Gminy Cisna z dnia 31 stycznia 2013r.
Uchwała Nr VII/38/2012 z dnia 20 grudnia 2012r. składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
2013-01-10
Uchwała Nr VII/38/2012 z dnia 20 grudnia 2012r.  składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Cisna na  lata 2013-2018.

Strony