INFORMACJA O SPORZĄDZENIU SPISU WYBORCÓW

Na podstawie art. 36 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Cisna informuje, że został sporządzony spis wyborców dla przeprowadzenia Referendum Ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.

Spis wyborców jest udostępniony do wglądu w Urzędzie Gminy w Cisnej (parter, pokój nr 3) do dnia 31 sierpnia 2015 r. w godzinach pracy Urzędu, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek wyborcy.

W spisie ujęte są osoby uprawnione do głosowania, zameldowane na pobyt stały na terenie Gminy Cisna oraz wpisane do rejestru wyborców na swój wniosek. Wyborcy zameldowani na pobyt czasowy w Gminie Cisna, jeżeli nie złożyli wniosku o wpisanie do rejestru wyborców zostaną ujęci w spisie wyborców w miejscu ich zameldowania na pobyt stały.

Wójt Gminy Cisna
Renata Szczepańska

Załączniki