Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Cisna informuje, że w dniu 14.09.2017r. w siedzibie Urzędu Gminy w Cisnej został wywieszony wykaz nieruchomości obejmujący działkę 788/11 w Wetlinie, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

W oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami  osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 w/w ustawy mogą złożyć wniosek o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Wniosek o nabycie nieruchomości powinien zawierać oświadczenie, że nabywca korzystając   z prawa pierwokupu w nabyciu wyraża zgodę na cenę ustaloną w sposób określony   w ustawie.

Dodatkowe informacje można uzyskać w UG Cisna, pokój nr 12, pod nr telefonu (0.13) 468.63.38 oraz stronie internetowej www.gminacisna.pl

Wójt Gminy Cisna
mgr Renata Szczepańska

Załączniki