Konsultacje Społeczne - projektu GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY CISNA NA LATA 2016-2020

OGŁOSZENIE
o rozpoczęciu konsultacji społecznych

Wójt Gminy Cisna działając na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 2i 3 w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji /Dz. U. z 2015r. poz. 1777 z późn. zm./ informuje o rozpoczęciu i zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gmina Cisna na lata 2016-2020.

Przedmiotem konsultacji jest projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Cisna na lata 2016-2020.

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są interesariusze, w szczególności: mieszkańcy obszaru rewitalizacji i mieszkańcy gminy oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji ,w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego, podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą, podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, organy władzy publicznej, podmioty i inne organy władzy publicznej realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Celem konsultacji jest zebranie uwag i/lub propozycji dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Cisna na lata 2016-2020.

Konsultacje prowadzone będą od dnia 30 marca 2017r. do 13 kwietnia 2017r. w formie:
- zbierania uwag i/lub propozycji w wersji papierowej lub elektronicznej za pomocą formularza konsultacyjnego.

Wypełniony formularz można dostarczyć:
- drogą elektroniczną na adres ugcisna@pro.onet.pl
- korespondencyjne na adres Urząd Gminy Cisna Cisna 49 38-607 Cisna
- bezpośrednio do sekretariatu Urzędu Gminy Cisna w godzinach pracy Urzędu.

Projekt programu wraz z formularzem zgłoszeniowym dostępne są:
- w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy Cisna www.gminacisna.pl,
- w sekretariacie Urzędu Gminy Cisna

Nie będą rozpatrywane propozycje lub uwagi:
- i datą wpływu przed 30 marca br. oraz po 13 kwietnia br.
- niepodpisane
- przesłane w innej formie niż na formularzach zgłoszeniowych

Informacja o wynikach konsultacji społecznych zostanie umieszczona niezwłocznie po ich zakończeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Cisna i na tablicy ogłoszeń.

Cisna, dnia 29 marca 2017r.

Wójt Gminy Cisna
Renata Szczepańska

 

Załączniki