Ochrona środowiska

Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie w związku z przedłużeniem licencji dla dwóch elektrowni jądrowych na Ukrainie
2017-05-05
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w związku z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej, jako strony narażenia, do postępowania transgranicznego oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na przedłużeniu licencji na działalność dla dwóch elektrowni jądrowych na Ukrainie.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Cisna na lata 2016-2020
2017-02-10
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Cisna na lata 2016-2020
Informacja Podkarpackiego Wojewódzkiego Konsewatora Zabytków
2017-01-26
W nawiązaniu do ustawy z dnia 16 grudnia 2016r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz. U. z 2016r., poz. 2249) Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków przedstawia wytyczne Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wydawania zezwoleń na usuwanie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków.
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2017 roku
2017-01-11
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2017 roku.
Ogłoszenie o możliwości przystąpienia do „Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest” w 2017r.
2016-12-29
Urząd Gminy w Cisnej przystępuje do opracowania wniosku o dofinansowanie do usuwania azbestu na terenie Gminy Cisna w roku 2017. W związku z tym prosimy zainteresowane osoby chcące zutylizować składowane wyroby zawierające azbest o wypełnienie i złożenie stosownej deklaracji.
Informacja o usuniętym azbeście w Gminie Cisna w 2016 roku
2016-11-02
Informacja o usuniętym azbeście w Gminie Cisna w 2016 roku
INFORMACJA REGIONALNEGO DYREKTORA IOCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE
2016-10-19
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie informuje że ze względu na niekorzystne warunki pogodowe (brak pokrywy śnieżnej), uniemożliwiające przeprowadzenie tropień zimowych dużych drapieżników w sezonie 2015/2016, konieczne jest przedłużenie prac nad projektem Planu Ochrony obszaru Natura 2000 Bieszczady PLC180001 do października 2017r.
Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w latach 2015-2018 w zakresie siedlisk przyrodniczych 2016-2018
2016-09-08
Minister Środowiska uprzejmie informuje, że na podstawie art. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015r. poz. 1651 z późn.

Strony