Ochrona środowiska

Ogłoszenie Wójta Gminy Cisna
2011-12-08
Ogłoszenie Wójta Gminy Cisna - informacja o raporcie oddziaływania na środowisko dla działek 150/2 i 150/3 w miejscowości Krzywe.
Projekt Programu usuwania wyrobów zawierających azbest
2011-11-02
Prace obserwacyjno - pomiarowe w lasach wszystkich kategorii własności w latach 2010-2015
2010-05-24
Minister Środowiska Pan Andrzej Kraszewski informuje, że na terenie całego kraju w lasach wszystkich kategorii własności w latach 2010-2015 będą prowadzone prace obserwacyjno - pomiarowe w ramach monitoringu lasów.
Uchwała Nr XXXIII/195/2010 w sprawie aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami
2010-03-17
Wymagania jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów
2009-01-01
Wymagania jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Strony