Ogłoszenie o przetargu

Wójt Gminy Cisna ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych:

  • nr 842/2 położonej w Wetlinie, o pow. 4446 m2, KW KS1E/00020605/4.
    Cena wywoławcza 159 824,00 zł.
    Planowanym przeznaczeniem działki będą usługi turystyczne, handel, usługi gastronomiczne i inne z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej i rekreacji indywidualnej.
  • nr 181/9 położonej w Lisznej, o pow. 4976 m2, KW KS1E/00020977/2.
    Cena wywoławcza 112 254,00 zł.
    Działka zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Cisna położona jest w terenie o ustaleniach "Istniejące usługi turystyczne".

Przetarg odbędzie się 8 listopada 2013 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w określonej wysokości i wyznaczonym terminie.

Wpłaty wadium w pieniądzu w wysokości 20% wartości nieruchomości należy dokonać przelewem
na konto PKO BP SA o/Sanok 74102029800000280200030247 w terminie do dnia 30 października 2013 r.

Terminem wniesienia wadium jest data wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Gminy.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje
cenę wyższą od ceny wywoławczej.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny
nabycia nieruchomości a w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego
przepada na rzecz sprzedającego, natomiast osobom, które nie zaoferują najwyższej ceny wadium
zostanie zwrócone.

Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczona obowiązująca stawka podatku VAT.

Koszty spasania aktu notarialnego ponoszą nabywcy.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (13) 468.63.38 wew. 15 lub w Urzędzie Gminy, pokój nr 12.
Zastrzega się prawo odstąpienia lub unieważnienia przetargu.

Załączniki