Ogłoszenie o przetargu

Wójt Gminy Cisna
ogłasza przetarg ustny nieograniczony  na dzierżawę na okres 4 lat

 • części nieruchomości niezabudowanej   o nr ewid. 425/3, pow. 737 m2,
 • nieruchomości zabudowanej budynkiem szalet o nr ewid. 156/2, pow. 185 m2,
 • części nieruchomości niezabudowanej o nr ewid. 157/4, pow. 1520 m2,
 • nieruchomości niezabudowanej o nr ewid. 157/5, pow. 1051 m2   położonych w obrębie ewidencyjnym Cisna, dla których prowadzona jest KW KS1E/00020608/5.
 1. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego, obejmującego wszystkie w/w nieruchomości wynosi  3.803,00 zł (słownie: trzy tysiące osiemset trzy złote 00/100)
  Do zaoferowanej ceny czynszu dzierżawnego zostanie doliczona obowiązująca stawka podatku VAT. Aktualnie stawka podatku VAT wynosi 23%.
  Ustalona wysokość czynszu będzie waloryzowana po dniu 1 stycznia każdego roku o wskaźnik inflacji ustalony przez GUS.
  Termin wnoszenia opłat do 15 września każdego roku.
  Dzierżawca zobowiązany będzie uiszczać z własnych funduszy wszelkie należności pieniężne, które obciążać będą przedmiot dzierżawy, a w szczególności:
  1. opłacać podatek od nieruchomości,
  2. opłacać podatek od budowli w wysokości 2% wartości początkowej w/w nieruchomości,
  3. odśnieżać wydzierżawione nieruchomości w czasie trwania umowy,
  4. wyposażyć dzierżawiony teren w kosze na śmieci oraz usuwać śmieci na własny koszt, kosić trawę,
  5. ponosić koszty zużytej energii elektrycznej oraz wody,
 2. Przetarg odbędzie się  2 czerwca 2016 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy Cisna – sala posiedzeń.
 3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
  1. Dokonanie wpłaty wadium  w kwocie 200,00 zł (słownie: dwieście złotych) na rachunek bankowy Urzędu Gminy Cisna, nr rachunku: PKO BP SA o/Sanok 12 1020 2980 0000 0003 0684.
   Wpłaty wadium należy dokonać w pieniądzu, w taki sposób, aby pieniądze na w/w koncie były najpóźniej w dniu  30 maja  2016 r. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu.
  2. Przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:
  • w przypadku osób fizycznych - dokumentu tożsamości,
  • w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej - okazanie aktualnego odpisu z właściwego rejestru (Krajowy Rejestr Sądowy lub Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej), stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.
   Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika.
   Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej, poświadczonej notarialne.
   Uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do przetargu składają oświadczenie, że:
  • zapoznali się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości  przeznaczonych do dzierżawy i nie wnoszą z tego tytułu żadnych zastrzeżeń
  • zapoznali się z warunkami przetargu określonymi w ogłoszeniu o przetargu i przyjmują je bez zastrzeżeń,
  • zapoznali się z projektem umowy dzierżawy nieruchomości  przeznaczonych do dzierżawy i nie wnoszą żadnych zastrzeżeń.
 4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej. Postąpienie wynosić będzie 40,00 złotych.
 5. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. Pozostałym osobom wadium zwraca się w ciągu trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 6. Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nie przystąpi do podpisania  umowy  dzierżawy   w terminie i czasie wyznaczonym w zawiadomieniu.
 7. Nakłady konieczne lub ulepszenia poczynione przez przyszłego dzierżawcę, dokonywane będą przez niego po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody wydzierżawiającego i wszystkich wymaganych przepisami prawa pozwoleń i opinii we własnym zakresie i na własny koszt bez prawa dochodzenia ich zwrotu od wydzierżawiającego zarówno w trakcie trwania umowy jak i po jej ustaniu.
 8. Dodatkowych informacji o przedmiocie i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Cisna , pokój nr 12 lub pod nr tel. (13) 468.63.38 wew. 15
 9. Wójt Gminy Cisna zastrzega sobie prawo odstąpienia lub unieważnienia przetargu z ważnych powodów.

                                                                                                                      Wójt Gminy Cisna
mgr Renata Szczepańska

Załączniki