OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 33-36, 38 i 98 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. 2017r. poz. 1405 ze zm.) w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na: budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budowa budynku gospodarczego, budowa studni kopanej, budowa przydomowej oczyszczalni ścieków planowanej do realizacji na działce nr ewid.: 43/1, obręb Przysłup, gmina Cisna, na obszar Natura 2000

Wójt Gminy Cisna informuje, że  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie prowadzi postępowanie w przedmiocie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na: budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budowa budynku gospodarczego, budowa studni kopanej, budowa przydomowej oczyszczalni ścieków planowanej do realizacji na działce nr ewid.: 43/1, obręb Przysłup, gmina Cisna.

 

Organem właściwym do wydania postanowienia uzgadniającego warunki realizacji przedsięwzięcia oraz rozpatrzenia uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów.

Uwagi i wnioski w powyższej sprawie można składać w sposób określony w art. 34 i 35 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. 2017r. poz. 1405 ze zm.) – w terminie 30 dni od dnia podania  do publicznej wiadomości – w referacie Geodezji Gospodarki Gruntami i Budownictwa (pokój nr 12) w godzinach pracy Urzędu lub wysyłając na adres Urzędu Gminy Cisna, 38-607 Cisna 49, ugcisna@pro.onet.pl. tel. 134686338, lub 134686307 wew. 15

Załączniki