Wyjaśnienia do treści SIWZ nr1

Dotyczy: „Roboty budowlane polegające na przebudowie sieci wodociągowej w m. Liszna
oraz rozbudowie oczyszczalni ścieków w m. Cisnej w formule „zaprojektuj i
wybuduj”

Załączniki