Zaproszenie na XXVII sesję Rady Gminy Cisna

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zapraszam na XXVII sesję Rady Gminy Cisna w dniu 30 grudzień 2020 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Cisnej z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i sprawdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z XXVI sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Cisna.
 5. Odczytanie protokołów z posiedzeń stałych komisji Rady Gminy.
 6. Podjęcie Uchwały Nr XXVII/161/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cisna.
 1. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej do WPF.
 1. Podjęcie Uchwały budżetowej Nr XXVII/162/2020 Rady Gminy Cisna z dnia 30 grudnia 2020 roku:
 1. opinie stałych komisji Rady Gminy Cisna;
 2. opinia Komisji ds. Budżetu i Finansów;
 3. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej do projektu budżetu;
 4. dyskusja.
 1. Podjęcie uchwał

- Nr XXVII/163/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2020 r.

 1. Wolne wnioski
 2. Zakończenie obrad sesji.

Załączniki