ZAPROSZENIE NA XXX SESJĘ RADY GMINY CISNA

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz.446) zwołuję XXX sesję Rady Gminy Cisna w dniu 28 czerwca 2017r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Cisnej z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i sprawdzenie prawomocności obrad.
 2. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.
 3. Interpelacje radnych.
 4. Odczytanie protokołów z posiedzeń stałych komisji Rady Gminy.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2016
  1. omówienie sprawozdań przez Skarbnika Gminy
  2. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej
  3. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
   - o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2016 rok
   - o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Cisna
  4. dyskusja
  5. podjęcie uchwały Nr XXX/136/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 r.
  6. podjęcie uchwały Nr XXX/137/2017 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2016
 6. Podjęcie uchwał:
  - Uchwała Nr XXX/138/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2017 r
  - Uchwała Nr XXX/139/2017 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Cisna
  - Uchwała Nr XXX/140/2017 w sprawie przystąpienia do wspólnej realizacji projektu
 7. Wolne wnioski.
 8. Zakończenie obrad sesji.

Zgodnie z art. 25 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446), niniejsze zawiadomienie jest podstawą do zwolnienia radnego/radnej od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu udziału w pracach organów gminy.

 

Załączniki