ZAPROSZENIE NA XXXIII SESJĘ RADY GMINY CISNA

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz.446) zwołuję  XXXIII sesję nadzwyczajną Rady Gminy Cisna w dniu 27 października 2017r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Cisnej z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i sprawdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.
 4. Interpelacje radnych.
 5. Odczytanie protokołów z posiedzeń stałych komisji Rady Gminy.
 6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Cisna za I półrocze 2017r.
 7. Podjęcie uchwał:

  - Nr XXXIII/153/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2017r.

  - Nr XXXIII/154/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

  - Nr XXXIII/155/2017 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Cisna od Projekty Deweloperskie HOSSANOVA Spółka z o.o. Sp. k. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z prawem własności znajdujących się na niej obiektów budowlanych

  - Nr XXXIII/156/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/99/2016 Rady Gminy Cisna z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej: Biuro Obsługi Szkół i utworzenia jednostki budżetowej: Centrum Usług Wspólnych w Cisnej oraz nadania jej statutu

 8. Wolne wnioski.
 9. Zakończenie obrad sesji.

 

Zgodnie z art. 25 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446), niniejsze zawiadomienie jest podstawą do zwolnienia radnego/radnej od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu udziału w pracach organów gminy.

Załączniki