ZAPROSZENIE NA XXXIV SESJĘ RADY GMINY CISNA

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz.446) zapraszam na  XXXIV sesję Rady Gminy Cisna w dniu 15 listopada 2017r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Cisnej z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i sprawdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.
 4. Interpelacje radnych.
 5. Odczytanie protokołów z posiedzeń stałych komisji Rady Gminy.
 6. Podjęcie uchwał:
 • Nr XXXIV/157/2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy
 • Nr XXXIV/158/2017 w sprawie opłaty miejscowej
 • Nr XXXIV/159/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej
 • Nr XXXIV/160/2017 w sprawie przyjęcia „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Cisna na lata 2017-2021”
 • Nr XXXIV/161/2017 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Cisna
 • Nr XXXIV/162/2017 w sprawie uchwalenia Zmiany Nr 1/2016 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Cisna 1/2004” w Gminie Cisna
 • Nr XXXIV/163/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2017 roku
 1. Wolne wnioski.
 2. Zakończenie obrad sesji.

Zgodnie z art. 25 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446), niniejsze zawiadomienie jest podstawą do zwolnienia radnego/radnej od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu udziału w pracach organów gminy.
 

Załączniki