Zapytanie ofertowe - Dostawa urządzenia ciśnieniowego do udrażniania i czyszczenia kanalizacji, zabudowanego na przyczepie

Cisna, dnia 29.09.2020r.

Gmina Cisna
Cisna 49
38-607 Cisna
tel. 13 4686338, fax. 13 4686354
mail: ugcisna@pro.onet.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Określenie trybu zamówienia.
Zamówienie zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.) nie podlega przepisom ustawy. Postępowanie jest przeprowadzone w trybie zapytania ofertowego na podstawie Zarządzenia Wójt Gminy Cisna nr 127/2018 w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro netto.

2. Nazwa i adres zamawiającego.

Gmina Cisna
Cisna 49
38-607 Cisna
tel. 13 4686338, fax. 13 4686354
mail: ugcisna@pro.onet.pl
strona internetowa: www.gminacisna.pl

3. Opis przedmiotu zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa urządzenia ciśnieniowego do udrażniania i czyszczenia kanalizacji zabudowanego na przyczepie.

2) Specyfikacja głównych wymagań:
a) silnik spalinowy benzynowy z elektrycznym rozrusznikiem,
b) pompa z ceramicznymi nurnikami o ciśnieniu min. 150bar i wydajności min. 50l/min,
c) regulator ciśnienia,
d) wąż roboczy długości min. 80m na bębnie,
e) wąż zasilający długości min. 50m na bębnie,
f) pistolet z lancą do mycia studzienek,
g) zestaw głowic m.in. do czyszczenia silnie zanieczyszczonych rur, przebijania zatorów, itp.
h) zbiornik wody 400l z tworzywa,
i) przyczepa lekka z homologacją DMC 750kg, z łatwo demontowalną plandeką na stelażu.

3) Specyfikacja dodatkowych wymagań :
a) Szkolenie i dostawa urządzenia do siedziby zamawiającego na koszt dostawcy,
b) wymagany termin płatności – 30 dni,
c) gwarancja min. 24 miesiące.
d) termin dostawy do 30 dni od dnia podpisania umowy.

4. Opis sposobu przygotowania oferty:
a) każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę,
b) ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym wraz z załącznikami,
c) oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnione do składania oświadczeń woli Wykonawcy,
d) wraz z ofertą należy dostarczyć specyfikację techniczną urządzenia.

5. Termin związania ofertą:
- 30 dni od dnia wyboru oferty najkorzystniejszej.

6. Kryterium oceny ofert:
a) cena oferty – 100%
Oferta z najniższą ceną dostanie maksymalną liczbę punków. Pozostałe oferty będą liczone wg. algorytmu: cena minimalna/ cena badanej oferty x 100%

7. Miejsce i termin składania ofert.
a) ofertę na formularzu ofertowym należy złożyć w terminie do dnia 07.10.2020 roku
do godz. 10:00 w formie: pisemnej (osobiście, listownie) na adres:
Urząd Gminy w Cisnej, Cisna 49, 38-607 Cisna.
b) ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznakowania w następujący sposób:
Zapytanie ofertowe dot. zakupu urządzenia ciśnieniowego do udrażniania i czyszczenia kanalizacji zabudowanego na przyczepie.
c) otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.10.2020r. o godzinie 10:10 w Urzędzie Gminy w Cisnej,
38-607 Cisna 49,
d) wykonawca w ofercie powinien podać cenę netto i cenę brutto.
e) oferta musi zawierać nazwę i adres Wykonawcy, musi być podpisana przez osoby uprawnione lub upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
f) podpisy na ofercie muszą być czytelne, a w przypadku podpisu nieczytelnego opatrzone imienną pieczątką.
g) wykonawca jest zobowiązany do podania łącznej ceny za wykonanie Przedmiotu zamówienia.

O wynikach postępowania Zamawiający poinformuje telefonicznie wzywając wybranego Wykonawcę do zawarcia umowy oraz przedstawi informację na stronie internetowej Urzędu Gminy Cisna ww.gminacisna.pl.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego bez podania uzasadnienia.

Wójt Gminy Cisna
mgr Renata Szczepańska

Załączniki