Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady zaprasza na spotkania

Lokalna Grupa Działania
Nasze Bieszczady

ZAPRASZA

wszystkich mieszkańców z obszaru gmin:
Baligród, Cisna, Komańcza, Lesko i Zagórz.

Reprezentantów sektorów: publicznego, społecznego, gospodarczego tj.: przedstawicieli
JST, organizacji pozarządowych, OSP, klubów sportowych, KGW, sołtysów, radnych,
przedsiębiorców, rolników oraz osoby zaangażowane w rozwój swoich miejscowości do udziału w otwartych bezpłatnych konsultacjach społecznych dotyczących opracowania
Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2023-2029

Spotkania odbędą się na obszarze każdej z gmin, w terminach:

Lp.

Miejsce

Data

Godzina

1.

Gmina Baligród

Gminny Ośrodek Kultury

25 lipca 2022 r.

16:00

2.

Gmina Cisna

Gminne Centrum Kultury i Ekologii

04 sierpnia 2022 r.

16:00

3.

Gmina Komańcza

Ośrodek Kultury w Szczawnym

02 sierpnia 2022 r.

16:00

4.

Gmina Lesko

Urząd Miasta i Gminy Lesko

09 sierpnia 2022 r.

16:00

5.

Gmina Zagórz

Miejsko-Gminy Ośrodek Kultury i Sportu

27 lipca 2022 r.

16:00

 

 

Program:
- Rozpoczęcie spotkania przywitanie uczestników
- Przedstawienie informacji na temat głównych założeń RLKS na lata 2023 – 2029
- Przedstawienie podstawowych informacji na temat tworzenia LSR
- Przedstawienie opracowanej diagnozy obszaru, wypracowanie analizy SWOT, ocena mocnych
i słabych stron, szans i zagrożeń obszaru LSR.
- Dyskusja i wypracowanie celów i przedsięwzięć LSR, połączone z identyfikacją i zdefiniowaniem
konkretnych pomysłów na projekty
Państwa opinie, pomysły oraz uwagi posłużą do identyfikacji najważniejszych problemów i potrzeb
lokalnej społeczności oraz do zaplanowania działań w nowej Strategii Rozwoju Lokalnego

Zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

Załączniki