OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CISNA Z DNIA 02.08.2022 R.

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Cisna

Zgodnie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) oraz art. 49 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z póź. zm.)

informuję

iż Wójt Gminy Cisna wszczął postępowanie administracyjne oraz wystąpił  o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r.                           o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: rozbudowie kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Cisna w miejscowościach: Cisna, Liszna oraz Żubracze,

na działkach nr:

- 224, 282, 283, 290, 391/2, 392/2, 393/4,OBR. 0002 CISNA, JED. EWID. 182102_2 CI-SNA

- 118, 122/1, 123, 129/1, 129/2, 137/4, 137/6, 151, 152/3, 153/1, 167, 185/3, 185/8, 185/9, 185/15, 186/2, 186/3, 186/14, 206/5, 206/9, 206/14, 208/1, 208/3, 208/4, 210, 223/2, 224/4, 224/5, 224/6, 224/7, 224/8, 224/10, 224/11, 224/13, 238, OBR. 0008 LISZNA, JED. EWID. 182102_2 CISNA

- 147/3, 147/5, 147/6, 148/8, 149/2, 149/3, 149/5, 150/1, 150/2, 150/3, 150/4, 150/5, 152/1, 152/3, 152/5, 152/6, 152/7, 152/8, 152/9, 152/10, 152/11, 152/12, 152/13, 155/1, 155/2, 155/3, 155/4, 155/5, 186, 187, OBR. 0017 ŻUBRACZE, JED. EWID. 182102_2 CISNA.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia oraz do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Cisna.

Uwagi i wnioski w powyższej sprawie można składać w terminie 14-tu dni od dnia 02.08.2022r. w sposób określony w art. 34 i 35 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) – akta sprawy dostępne są w referacie Geodezji Gospodarki Gruntami i Budownictwa (pokój nr 12) w godzinach pracy Urzędu lub wysyłając na adres Urzędu Gminy Cisna, 38-607 Cisna 49. Kontakt w sprawie pod nr tel. 134686338, lub 134686307 wew. 15.

 

Załączniki