OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Cisna z dnia 30.05.2023

GGiB.6733.1.2023                                                                                        Cisna, dnia 30.05.2023r.

 

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Cisna

na podstawie art. art. 53 ust. 1 ustawy dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2022r., poz. 503 z późn. zm.)

informuje

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: budowa stacji elektroenergetycznej 30/15kV Cisna wraz ze stacjonarnym magazyn energii w ramach zadania inwestycyjnego pn. „wykonanie projektu budowlanego oraz projektów wykonawczych dla budowy magazynu energii w GPZ Cisna” planowanego do realizacji na działce nr ew.: 103/1, gmina Cisna.

Zawiadamiam, że istnieje możliwość zapoznania się z aktami sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Cisna, referat Geodezji Gospodarki Gruntami i Budownictwa (pokój nr 12) w terminie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości.

 

Załączniki