OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CISNA z dnia 9 stycznia 2024r.

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY  CISNA

z dnia  9 stycznia  2024r.

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany Nr 1/2022 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ”Wetlina 1/2005” w gminie Cisna, uchwalonego uchwałą Nr VI/22/2007 Rady Gminy w Cisnej z dnia 20 marca 2007r, zmienionego uchwałą Nr XXX/116/2013 Rady Gminy w Cisnej z dnia 27 marca 2013r., zmienionego uchwałą Nr  XXVIII/165/2021 Rady Gminy w Cisnej z dnia 15 stycznia 2021r, zmienionego uchwałą Nr IX/48/2015 Rady Gminy w Cisnej z dnia 18 listopada 20215r.

 

            Na podstawie art. 17 pkt 9, pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2023r., poz. 977 z późn. zm.), art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2023r., poz. 1094 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XLVII/275/2022 Rady Gminy Cisna z dnia 30 sierpnia 2022r.,  w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Nr 1/2022 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ”Wetlina 1/2005” w gminie Cisna,    

  

  

Zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu  Zmiany Nr 1/2022 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ”Wetlina 1/2005”, w gminie Cisna oraz Prognozy oddziaływania na środowisko, w dniach od 16 stycznia 2024r., do 6 lutego 2024r., w Urzędzie Gminy  Cisna,  pokój nr 12 - I piętro, w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Cisna w Biuletynie Informacji publicznej pod adresem: https://cisna.bip.gov.pl/planowanie-przestrzenne/obwieszczenie-wojta-gmi...

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie Zmiany Nr 1/2022 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ”Wetlina 1/2005”, w gminie Cisna, odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy  Cisna w dniu 5 lutego 2024r., pokój nr 12,  o godzinie 10.00.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie Zmiany Nr 1/2022 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ”Wetlina 1/2005”, w gminie Cisna, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie w formie papierowej  do Wójta Gminy Cisna z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy uwaga, lub  w formie elektronicznej ,w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej : poprzez platformę usług administracji publicznej ePUAP lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@gminacisna.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu zamieszkania albo siedziby, w nieprzekraczalnym terminie do 20 lutego 2024r.  

 

Na podstawie   art. 39 ust. 1, art. 46 ust. 1  pkt 1, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U.  z 2023r., poz.1094 z późn. zm.) informuję, że w wyżej wymienionych terminach i miejscach wyłożenia projektu Zmiany Nr 1/2022 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ”Wetlina 1/2005”, w gminie Cisna, do publicznego wglądu, można zapoznać się także z niezbędną dokumentacją sprawy, w tym z:

 • w/w projektem Zmiany Nr 1/2022 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ”Wetlina 1/2005”, w gminie Cisna,
 • prognozą oddziaływania na środowisko,
 • opracowaniem ekofizjograficznym podstawowym,
 • stanowiskami organów, w tym wnioskami, uzgodnieniami i opiniami instytucji i organów właściwych do opiniowania i uzgadniania projektu Zmiany Nr 1/2022 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ”Wetlina 1/2005”, w gminie Cisna.

Dane o wyżej wymienionych dokumentach stanowiących dokumentację sprawy, zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U.
z 2023r., poz. 1094 z późn. zm.).

Zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi w postępowaniu dotyczącym strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w terminie do  20 lutego 2024r., na piśmie do Wójta Gminy  Cisna, na adres: Urząd Gminy  Cisna, Cisna nr 49,  38-607 Cisna,  ustnie do protokołu lub w postaci elektronicznej na adres: sekretariat@gminacisna.pl.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w formie elektronicznej:

 • za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005r., o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (j.t. Dz. U. z 2021r., poz. 670 z późn. zm.):
 1. opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
 2. opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy  Cisna.

                                              

 

Wójt Gminy  Cisna

mgr Renata Szczepańska

 

 

Klauzula informacyjna na podstawie art. 17a, pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2023r., poz. 977z późn. zm.) informuję że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy  Cisna,
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej sekretariat@gminacisna.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora z dopiskiem IDO.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu ustalenia rozpatrzenia wniosku dotyczącego przeznaczenia nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być: zespół urbanistyczny opracowujący zmieniany  miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, organy opiniujące i uzgadniające projekt planu miejscowego, komisja urbanistyczno-architektoniczna, Radni Gminy  Cisna, Wojewoda Podkarpacki.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonania czynności i odbioru dokumentów oraz zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji
  i zakresu działania archiwów zakładowych.
 7. Posiada Pai/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Gminie Żurawica. Podanie danych wynika z przepisów prawa, tj. z ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz innych ustaw dziedzinowych.
 10.  Pani/Pana dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie podlegają profilowaniu.
 11. W przypadku zebrania danych nie od osoby której dotyczą, przysługuje prawo informacji o źródle danych , jeśli nie wpływa to na ochronę praw i wolności osoby od której dane pozyskano.