Obwieszczenie Wójta Gminy Cisna znak: GGiB.6220.12.2020

GGiB.6220.12.2020 Cisna, dnia 08.09.2020r.

O B W I E S Z C Z E N I E

na podstawie art. 33-36, 38 i 98 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020, poz. 283 z późn. zm.) w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budowie studni kopanej, budowie przydomowej oczyszczalni ścieków” na działce o nr ew. 104/64, obręb Smerek, gmina Cisna, na obszar Natura 2000

Wójt Gminy Cisna

informuje,

że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie prowadzi postępowanie (znak sprawy: WPN.43.2.7.2020.SC.3) w przedmiocie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na:„Budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budowie studni kopanej, budowie przydomowej oczyszczalni ścieków” na działce o nr ew. 104/64, obręb Smerek, gmina Cisna.

Organem właściwym do wydania postanowienia uzgadniającego warunki realizacji przedsięwzięcia oraz rozpatrzenia uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie,Al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów.

Uwagi i wnioski w powyższej sprawie można składać w sposób określony w art. 34 i 35 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020, poz. 283 z późn. zm.) – w terminie 30 dni od dnia podania do publicznej wiadomości – w referacie Geodezji Gospodarki Gruntami i Budownictwa (pokój nr 12) w godzinach pracy Urzędu lub wysyłając na adres Urzędu Gminy Cisna, 38-607 Cisna 49, bądź drogą elektroniczną – ugcisna@pro.onet.pl. Osoba do kontaktu w sprawie – Krzysztof Wierzbicki, tel. 134686338, lub 134686307 wew. 15.

Wójt Gminy Cisna

mgr Renata Szczepańska

Załączniki