Plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2022

Plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata

2020-2022

Dkument opracował:

Koordynator ds. dostępności Urzędu Gminy Cisna                     

Jacek KOWALSKI

 

Zatwierdzam:

Wójt Gminy Cisna

mgr Renata Szczepańska

 

(na oryginale podpisy i pieczęcie)

 

Na podstawie art. 14 pkt 5 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2020r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. Poz. 1062) przyjmuje się Plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Lp.

Zakres działalności

Realizujący zadania

Sposób realizacji

Termin

 1.  

Przekazanie do publicznej wiadomości danych koordynatorów ds. dostępności

 

Koordynator ds. dostępności

Zamieszczenie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej o wyznaczeniu koordynatora ds. dostępności wraz z danymi kontaktowymi

 

 

 

22 09 2020 r.

 1.  

Sporządzenie Planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Koordynator ds. dostępności

 

 1. opracowanie planu działania
 2. przekazanie do zatwierdzenia Wójtowi Gminy Cisna

 

 

15.10.2020 r.

 

 

 

 

 1.  

Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności:

1) architektonicznej

2) cyfrowej

3) informacyjno-komunikacyjnej

 

Koordynator ds. dostępności

we współpracy z kierującymi poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Gminy Cisna

 1. podanie na stronie www.gminacisna.pl oraz BIP informacji adresowych i kontaktowych osób odpowiedzialnych za wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami.
 2. korespondencja wewnętrzna
 3. konsultacje

realizacja w całym okresie działania

 1.  

Dokonanie analizy pod kątem dostosowania dostępności cyfrowej strony internetowej Urzędu Gminy Cisna oraz strony BIP

Koordynator ds. dostępności

 

audyt wewnętrzny

grudzień 2020 r.

 1.  

Dokonanie analizy pod kątem dostosowania obiektu do minimalnych wymagań dotyczących dostępności architektonicznej

 

 

 

Koordynator ds. dostępności

 

audyt wewnętrzny

 

styczeń 2021 r.

 1.  

Dokonanie diagnozy w zakresie dostępności alternatywnej w przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami ze względu na ograniczenia techniczne i prawne

 

 

 

 

 

 

 

Koordynator ds. dostępności

 

podanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej oraz stronie BIP Urzędu Gminy Cisna informacji wynikających

z zapisów art. 7 ustawy ze wskazaniem dostępu alternatywnego

 

wg potrzeb

 1.  

Monitorowanie działalności podmiotów publicznych w zakresie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Koordynator ds. dostępności

 

współpraca  z kierującymi poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Gminy Cisna

 

 

cały okres

 1.  

Uzyskanie danych zbiorczych do raportu  zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Koordynator ds. dostępności

 

uzyskanie informacji dotyczących:

- realizacji uwag odnoszących się do stwierdzonych istniejących przeszkód w dostępności architektonicznej

- realizacji  zaleceń dotyczących usunięcia tych wad

 

 

styczeń/luty

2021 r.

9

Sporządzenie raportu zbiorczego

Koordynator ds. dostępności

 1. opracowanie raportu zbiorczego
 2. przekazanie raportu do zatwierdzenia Wójtowi Gminy Cisna
 3. przekazanie raportu do GUS
 4. podanie do publicznej wiadomości na stronie BIP Urzędu Gminy Cisna

 

do 31.03.2021 r

9

Oznaczenie przeszklonych powierzchni barwą kontrastową

Koordynator ds. dostępności

Zakup i montaż taśm kontrastowych w celu poprawy kontrastu elementów przeszklonych

do 31.08.2021 r

10

Zapewnienie dostępnego wejścia do budynku Urzędu Gminy Cisna

Rada Gminy Cisna, Koordynator ds. dostępności wraz z pracownikami odpowiedzialnymi za inwestycje

Zabezpieczenie środków własnych lub pozyskanie środków zewnętrznych na dostosowanie pochylni umożliwiającej osobom z niepełnosprawnością ruchową korzystanie z budynku.

do 31.12.2022

11

Dostosowanie toalety dla osób z niepełnosprawnością

 

Zabezpieczenie środków własnych lub pozyskanie środków zewnętrznych na dostosowanie istniejącej toalety dla potrzeb osób z niepełnosprawnością

do 31.12.2022 r.

 

12

Poprawa dostępności komunikacyjno-informacyjnej

Koordynator ds. dostępności

Wymiana tabliczek z oznaczeniem pomieszczeń z czcionkami szeryfowymi na bezszeryfowe w celu poprawy dostępności komunikacyjno-informacyjnej.

do 30.06.2022 r.

13

Montaż tablica informacyjno- nawigacyjnej przy wejściu głównym budynku Urzędu Gminy Cisna w celu poprawy dostępności komunikacyjno-informacyjnej.

 

 

 

 

 

Koordynator ds. dostępności wraz z pracownikami odpowiedzialnymi za inwestycje

Pozyskanie środków zewnętrznych na zakup tablicy informacyjno- nawigacyjnej.

do 31.12.2022 r.

14

Zakup pętli indukcyjnej w celu poprawy obsługi osób z niepełnosprawnością słuchu

Rada Gminy Cisna, Koordynator ds. dostępności wraz z pracownikami odpowiedzialnymi za inwestycje

Zabezpieczenie środków własnych lub pozyskanie środków zewnętrznych umożliwiających zakup pętli indukcyjnej na potrzeby Urzędu Gminy Cisna.

do 31.12.2022 r.

15

Zakup zestawu komputerowego z dwoma monitorami i kamerami przystosowanym do usługi tłumacza języka migowego
on-line w celu umożliwienia obsługi osób z niepełnosprawnością mowy i słuchu.

Rada Gminy Cisna, Koordynator ds. dostępności wraz z pracownikami odpowiedzialnymi za inwestycje

Zabezpieczenie środków własnych lub pozyskanie środków zewnętrznych umożliwiających zakup zestawu komputerowego  z dwoma monitorami i kamerami przystosowanym do usługi tłumacza języka migowego on-line

do 31.12.2022 r.

16

Prawidłowe oznakowanie miejsca postojowego dla osób z niepełnosprawnością

Koordynator ds. dostępności

Zakup tablic do oznakowania pionowego, wykonanie poziomej koperty w kolorze niebieskim.

do 31.08.2022 r.

 

 

 

 

 

17

Bieżące monitorowanie potrzeb osób z niepełnosprawnością w celu poprawy jakości obsługi w Urzędzie Gminy Cisna

Koordynator ds. dostępności

Okresowe przeglądy budynku oraz jego otoczenia w celu likwidacji barier architektonicznych.

Analiza strony internetowej oraz BIP w celu poprawnego redagowania treści umożliwiających w pełni korzystanie z nich osobom z niepełnosprawnością.

cały okres

                                                        

 

 

 

 

Załączniki