Projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

I. „Budowa infrastruktury przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych w Gminie Cisna zlokalizowanej na obszarze Natura 2000, w celu minimalizacji zanieczyszczeń wód i gleb”

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Całkowita wartość projektu – 3 999 345,00 PLN

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 2 763 775,00 PLN

Celem głównym projektu jest budowa infrastruktury przydomowych oczyszczalni ścieków, która poprawi warunki życia mieszkańców gminy, jak również pozwoli na dalszy dynamiczny rozwój turystyki z poszanowaniem środowiska naturalnego.
W ramach zadania przewidziano:
- usługę nadzoru nad projektem,
- opracowanie dokumentacji technicznej (m.in. geodezyjnej, hydrologicznej, technicznej),
- działania informacyjno –promocyjne na rzecz postaw proekologicznych,
- wykonanie 134 przydomowych oczyszczalni ścieków.

II.„Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Cisna”

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Całkowita wartość projektu – 232 734,45 PLN

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 160 662,75 PLN

Głównym celem projektu jest zwiększony udział selektywnie odpadów na terenie Gminy Cisna poprzez wyposażenie PSZOK oraz przy wykorzystaniu działań promocyjno –informacyjnych.
Działania zaplanowane w ramach projektu obejmować będą: modernizację PSZOK w zakres którym przewidziano zakup, dostawę i zamontowanie płyt żelbetowych zbrojonych w ilości 54 szt. pod lokalizację wiat na PSZOKU oraz dostawę wyposażenia i jego zamontowanie obejmującą:
- osłony śmietnikowe zadaszone, odporne na działanie związków chemicznych, zamykane na zamek o minimalnych wymiarach zewnętrznych 4,5m x 6m – 6 szt.
- pojemniki o pojemności nominalnej 1100 l z tworzywa sztucznego z pokrywą, cichobieżne w pełni ogumione opony –30 szt.
- tablice informacyjne plastikowe zamontowane na metalowym słupku o minimalnych wymiarach 100cm x 150cm - 4 szt.
- waga magazynowa platformowa elektroniczna z oparciem na worki z możliwością ważenia do 300 kg i dokładnością pomiaru do 0,05 kg ( do 50 gramów).
Prowadzona również będzie kampania informacyjno –edukacyjna.


II„Zakup pojazdu specjalnego ochrony przeciwpożarowej dla jednostki
OSP w Cisnej”

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Całkowita wartość projektu – 262 610,00 PLN

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 223 009,39 PLN

Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Cisna poprzez zapewnienie jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Cisnej sprzętu specjalistycznego ułatwiającego prowadzenie akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof oraz poważnych awarii.

Cele szczegółowe:
- wzrost bezpieczeństwa ludności okolicznych miejscowości;
- wzrost bezpieczeństwa na drogach;
-wzrost jakości i szybkości powadzonych akcji ratowniczych oraz usuwania skutków katastrof lub poważnych awarii;
- wzrost bezpieczeństwa zespołów OSP podczas przeprowadzanych akcji ratunkowych;
- poprawa wizerunku gminy / miejscowości oraz jednostki OSP.

Działania zaplanowane w ramach projektu obejmować będą: przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej, zakup pojazdu specjalnego ochrony przeciwpożarowej.