Wójt Gminy Cisna ogłasza Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych stanowiących własność Gminy Cisna

Wójt Gminy Cisna

ogłasza

 

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych  stanowiących własność Gminy Cisna:

Ÿ dz. o nr ewid. 850/18, pow. 0,1969 ha,  położonej w obrębie ewidencyjnym Wetlina, dla której Sąd Rejonowy w Lesku prowadzi księgę wieczystą KW KS1E/00020605/4.

Działka objęta  jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Wetlina 1/2005” i leży częściowo w terenie oznaczonym symbolem „MN/U1” o następujących ustaleniach –„teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, pensjonatowej oraz zabudowy usługowej” (około 70%) oraz częściowo w terenie oznaczonym symbolem „ZN”
o następujących ustaleniach „Tereny zieleni nieurządzonej” (około 30%).

Cena wywoławcza  nieruchomości 183 147,00 zł. Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony 23% podatek VAT.

Ÿ dz. o nr ewid. 850/20, pow. 0,1580 ha,  położonej w obrębie ewidencyjnym Wetlina, dla której Sąd Rejonowy w Lesku prowadzi księgę wieczystą KW KS1E/00020605/4.

Ujawniona w dziale III księgi wieczystej służebność przesyłu obejmująca działkę 850/20 jest bezprzedmiotowa, ponieważ oświadczeniem z dnia 11.08.2022 r. przedstawiciel PGE Dystrybucja S.A. zrzekł się służebności przesyłu ustanowionej na przedmiotowej działce.

Działka objęta  jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Wetlina 1/2005” i leży częściowo w terenie oznaczonym symbolem „MN/U1” o następujących ustaleniach –„teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, pensjonatowej oraz zabudowy usługowej” (około 79%) oraz częściowo w terenie oznaczonym symbolem „ZN”
o następujących ustaleniach „Tereny zieleni nieurządzonej” (około 21%).

Cena wywoławcza  nieruchomości 163 293,00 zł. Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony 23% podatek VAT.

Przetarg odbędzie się  1 września  2023 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy - sala posiedzeń wg kolejności podanej w ogłoszeniu.

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości:

Ÿ 27 000,00 zł za działkę 850/18

Ÿ 24 000,00 zł za działkę 850/20

na konto PKO BP SA o/Sanok 12 1020 2980 0000 2802 0003 0684   w terminie do dnia 28 sierpnia  2023 r.

Terminem wniesienia wadium jest data wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Gminy.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego przepada na rzecz sprzedającego, natomiast pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone.

Koszty spisania aktu notarialnego ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (13) 468.63.38 wew. 15 lub w Urzędzie Gminy,
pokój  nr 12.

Wójt Gminy Cisna zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych powodów, podając przyczynę odwołania lub unieważnienia  do publicznej wiadomości.

 

                                                                                                                      Wójt Gminy Cisna

                                                                                                                mgr Renata Szczepańska

 

Załączniki