Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub inwestycji celu publicznego