WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ NA RZECZ NAJEMCY Kalnica

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W  DRODZE BEZPRZETARGOWEJ NA RZECZ NAJEMCY

  1. Wykaz sporządzono w oparciu o uchwałę Rady Gminy Cisna Nr LXI/352/2023 z dnia 28 września 2023 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu.
  2. Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2023 r. poz.1570)
  3. Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni, od dnia 18 października 2023 r.
  4. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz.40 z późn. zm.) mogą składać wniosek o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu. Wniosek o nabycie nieruchomości powinien zawierać oświadczenie, że nabywca wyraża zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.
  5. Koszty spisania aktu notarialnego ponosi nabywca.

 

Załączniki