Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Cisna przeznaczonej do oddania w bezpłatne użytkowanie części budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wetlinie dotychczasowemu użytkownikowi.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U. z 2021, poz.1899
z późn.zm.) Wójt Gminy Cisna podaje do publicznej wiadomości, na okres 21 dni, wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w bezpłatne użytkowanie części budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wetlinie dotychczasowemu użytkownikowi.

Lp.

Nr ewid. nieruchomości

KW

Pow.

nieruchomości

Opis

nieruchomości

Przeznaczenie wg mpzp

Wysokość

opłaty

Czas trwania umowy

1.

211/1

KS1E/00020605/4

0,3360 ha

Nieruchomość położona w miejscowości Wetlina, zabudowana budynkiem strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej. Przedmiotem bezpłatnego użytkowania jest część budynku strażnicy – I piętro

Działka objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Wetlina 1/2005” położona jest w terenie oznaczonym symbolem „UP” o następujących ustaleniach „Teren zabudowy usługowej  - usługi publiczne”.

Bezpłatne użytkowanie

10 lat

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni tj. od dnia 01 lutego 2023 r. do dnia 21 lutego 2023 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy, a także stronie internetowej Urzędu Gminy Cisna www.gminacisna.pl

Załączniki