Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Cisna przeznaczonej do oddania w dzierżawę

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U. z 2020, poz.1990
z późn.zm.) Wójt Gminy Cisna podaje do publicznej wiadomości, na okres 21 dni, wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Lp.

Nr ewid. nieruchomości

KW

Pow.

nieruchomości

Opis

nieruchomości

Przeznaczenie wg mpzp

Wysokość

czynszu

Cel dzierżawy

Okres umowy

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

172/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

172/3

KS1E/00020605/4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KS1E/00020605/4

Do oddania w dzierżawę część działki o pow.

233 m2

 

 

 

 

 

 

 

 

Do oddania w dzierżawę część działki o pow.

340 m2

Nieruchomość położona w miejscowości Wetlina w sąsiedztwie  gruntów zabudowanych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieruchomość położona w miejscowości Wetlina w sąsiedztwie  gruntów zabudowanych.

Działka objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Wetlina 1/2005” położona jest w terenie oznaczonym symbolem „KDW1” o następujących ustaleniach „tereny komunikacji-drogi wewnętrzne, w tym ciągi pieszo-jezdne”.

 

 

 

 

 

Działka objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Wetlina 1/2005” położona jest w terenie oznaczonym symbolem „KDW1” o następujących ustaleniach „tereny komunikacji-drogi wewnętrzne, w tym ciągi pieszo-jezdne”.

396,10 zł + obowiązująca stawka podatku VAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

408,00 zł  + obowiązująca stawka podatku VAT

Ogródek przydomowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pod parking

Umowa na okres 01.03.23 r.

28.02.26 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umowa na okres 01.03.23 r. 28.02.26 r.

 Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni tj. od dnia 03.02.2023 r. do dnia 23.02.2023 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy, a także stronie internetowej Urzędu Gminy Cisna www.gminacisna.pl

 

Załączniki