Zamówienia publiczne

2021-08-02
Unieważnienie postępowania- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Cisna w formule zaprojektuj i wybuduj
2021-08-02
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Cisna w formule zaprojektuj i wybuduj
2021-07-29
Wybór oferenta - Odbudowa nawierzchni drogi gminnej nr ewid. 172/3 i 172/2 w miejscowości Wetlina w ramach funduszu sołeckiego
2021-07-26
Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Cisna w formule zaprojektuj i wybuduj
2021-07-23
Wybór oferenta - Odbudowa nawierzchni z mieszanek asfaltowych dróg gminnych na terenie Gminy Cisna
2021-07-20
Zapytanie cenowe - „Odbudowa nawierzchni drogi gminnej nr ewid. 172/3 i 172/2 w miejscowości Wetlina w ramach funduszu sołeckiego”
2021-07-15
Ogłoszenie o zamówieniu - Odbudowa nawierzchni z mieszanek asfaltowych dróg gminnych na terenie Gminy Cisna
2021-07-15
Wybór oferenta - Budowa i modernizacja drogi dojazdowej nr ewid. 10 do gruntów rolnych w miejscowości Smerek w km 0+000-0+607” – etap I – odcinek 0+000-0+310

Pages