Zaproszenie na XLV sesję Rady Gminy Cisna która odbędzie się w dniu 30 maj 2022 r. o godz. 10:00

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) zapraszam na XLV sesję Rady Gminy Cisna która odbędzie się w dniu 30 maj 2022 r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Cisnej z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i sprawdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z XLIV sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Cisna.
 5. Odczytanie protokołów z posiedzeń stałych komisji Rady Gminy Cisna.
 6. Podjęcie uchwał:
 • Uchwała Nr XLV/254/2022 Rady Gminy Cisna z dnia 30 maj 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej;
 • Uchwała Nr XLV/255/2022 Rady Gminy Cisna z dnia 30 maj 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej;
 • Uchwała Nr XLV/256/2022 Rady Gminy Cisna z dnia 30 maj 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej;
 • Uchwała Nr XLV/257/2022 Rady Gminy Cisna z dnia 30 maj 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż  nieruchomości  stanowiącej własność Gminy Cisna z zastrzeżeniem prawa odkupu;
 • Uchwała Nr XLV/258/2022 Rady Gminy Cisna z dnia 30 maj 2022 r. w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Cisna i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu;
 • Uchwała Nr XLV/259/2022 Rady Gminy Cisna z dnia 30 maj 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Cisna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 r.
 • Uchwała Nr XLV/260/2022 Rady Gminy Cisna z dnia 30 maj 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w  budżecie gminy w 2022 r.
 • Uchwała Nr XLV/261/2022 Rady Gminy Cisna z dnia 30 maj 2022 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cisna na lata 2022-2032.
 1. Wolne wnioski.
 2. Zakończenie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy Cisna

Bogusław Bajorek

 

 

Załączniki