Aktualności

2021-12-14
INFORMACJA W DNIU 24 GRUDNIA 2021 R. (WIGILIA) URZĄD GMINY W CISNEJ BĘDZIE NIECZYNNY   W DNIU 31 GRUDNIA 2021 R. (SYLWESTER) URZĄD GMINY CISNA CZYNNY DO GODZ. 12:00 KASA URZEDU CZYNNA DO GODZ. 10:00
2021-12-10
Wybór oferenta - Przebudowa i rozbudowa istniejącego ujęcia wody w miejscowości Smerek
2021-12-10
            Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) zapraszam na XXXIX nadzwyczajną sesję Rady Gminy Cisna, która odbędzie się w dniu 15 grudnia 2021 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Cisnej z proponowanym porządkiem obrad:
2021-12-10
Informacja z otwarcia ofert - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Cisna
2021-12-10
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Cisna
2021-12-08
Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2021 poz. 247 z późn. zm.) oraz art. 49 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.)
2021-12-06
Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Cisna w formule zaprojektuj i wybuduj
2021-12-02
„Uchwała antysmogowa” obowiązująca na terenie województwa podkarpackiego od 2 czerwca 2018r., przyjęta przez Sejmik Województwa Podkarpackiego w dniu 23 kwietnia 2018r. (Nr LII/869/18) wprowadziła okresy przejściowe na wymianę starych, wysokoemisyjnych kotłów c.o.

Strony