Aktualności

2021-11-03
Wójt Gminy Cisna informuje, że zgodnie z zawartą z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie umową dotacyjną Nr 6864/2021/OZ/R/DA z dnia 11.08.2021 r. zrealizowała i uzyskała następujące efekty zadania pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisna w 2021 roku
2021-11-02
Ogłoszenie o przetargu - Przebudowa i rozbudowa istniejącego ujęcia wody w miejscowości Smerek
2021-11-02
Wybór oferenta - Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości do 105 000 litrów do kotłowni zarządzanych przez Urząd Gminy w Cisnej w sezonie grzewczym 2021/2022
2021-10-29
Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) zapraszam na XXXVII sesję Rady Gminy Cisna w dniu 5 listopada 2021 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Cisnej z proponowanym porządkiem obrad:
2021-10-29
INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA   Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:
2021-10-27
Zapytanie ofertowe - Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 437 337 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
2021-10-25
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza osoby pełnoletnie, podlegające ubezpieczeniu społecznemu rolników do udziału w II Ogólnopolskim Konkursie Testowym z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym – Rola Rolnika, by upadku unikał, który będzie przebiegał w formule on-line do 20.11.2021 r.

Strony