Aktualności

2021-12-10
Informacja z otwarcia ofert - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Cisna
2021-12-10
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Cisna
2021-12-08
Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2021 poz. 247 z późn. zm.) oraz art. 49 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.)
2021-12-06
Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Cisna w formule zaprojektuj i wybuduj
2021-12-02
„Uchwała antysmogowa” obowiązująca na terenie województwa podkarpackiego od 2 czerwca 2018r., przyjęta przez Sejmik Województwa Podkarpackiego w dniu 23 kwietnia 2018r. (Nr LII/869/18) wprowadziła okresy przejściowe na wymianę starych, wysokoemisyjnych kotłów c.o.
2021-12-01
KOMUNIKAT Ośrodek Zdrowia w Cisnej zawiadamia, iż od dnia 6 grudnia 2021 r. do odwołania będą dostępne darmowe szczepionki na grypę. Zapisy na szczepienia można dokonywać osobiście lub telefonicznie w godzinach pracy ośrodka.
2021-12-01
Informacja z otwarcia ofert - Przebudowa i rozbudowa istniejącego ujęcia wody w miejscowości Smerek
2021-12-01
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia - Przebudowa i rozbudowa istniejącego ujęcia wody w miejscowości Smerek

Strony