Aktualności

2014-10-24
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Cisnej z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Cisna w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
2014-10-24
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Cisnej z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Cisna w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
2014-10-17
Obwieszczenie Wójta Gminy Cisna z dnia 17.10.2014r. w sprawie podania do publicznej wiadomości danych o granicach i numerach obwodów głosowania oraz siedzibach OKW w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego na terenie gminy Cisna.
2014-10-14
Na podstawie art. 434 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks Wyborczy / Dz. U. Nr 21 poz. 112 z późn. zm./ Gminna Komisja Wyborcza w Cisnej zawiadamia:    W okręgu wyborczym Nr 5 obejmującym wieś Żubracze zastała zgłoszona tylko jedna lista kandydatów na radnych Rady Gminy Cisna zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.
2014-10-08
Gminna Komisja Wyborcza w Cisnej wzywa uprawnione komitety wyborcze do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w okręgu wyborczym Nr 5. Przedłuża się termin zgłaszania list kandydatów na radnych o 5 dni od dnia rozplakatowania obwieszczenia.
2014-10-02
Wójt Gminy Cisna poszukuje chętnych do prowadzenia apteki lub punktu aptecznego w Cisnej. Gmina dysponuje lokalem, w którym funkcjonowała apteka oraz punkt apteczny. Zainteresowane osoby proszone są o kontakt pod numerem tel. 13 468 63 38 lub 603 860 153.
„Czas na aktywność w gminie Cisna” - zdjęcie grupowe
2014-10-02
W ramach realizowanego w gminie Cisna projektu systemowego „Czas na aktywność w gminie Cisna”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie zadania Aktywna Integracja, w terminie od 15.09.2014 r. do 18.09.2014 r.
2014-09-29
Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013r. poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam że w toku prowadzonego postępowania na wniosek Komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Strzyży Granicznej, ul. Mickiewicza 34, 37-700 Przemyśl z...

Strony