Aktualności

2017-04-10
Powiatowy Inspektor Weterynarii w Lesku przesyła w załączeniu Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystapieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2017 poz. 722)
2017-03-30
Obwieszczenie Wójta Gminy Cisna o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci elektroenergetycznej SN nN, budowa stanowisk słupowych nN i SN, budowa stacji transformatorowych SN/nN” planowanej do realizacji w gminie Cisna, w miejscowościach Strzebowiska, Smerek i Kalnica.
2017-03-29
Wójt Gminy Cisna działając na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 2i 3 w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji /Dz. U. z 2015r. poz. 1777 z późn. zm./ informuje o rozpoczęciu i zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gmina Cisna na lata 2016-2020.
2017-03-27
Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz.446) zapraszam na XXIV sesję Rady Gminy Cisna w dniu 30 marca 2017r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Cisnej z proponowanym porządkiem obrad:
2017-03-24
Obwieszczenie Wójta Gminy Cisna o wydaniu decyzji odmawiającej wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budowa przydomowej oczyszczalni ścieków, budowa studni” planowanej do realizacji na części działki o nr ew.: 124/1 położonej w miejscowości Smerek, obręb 0012 Smerek, gmina Cisna.  
2017-03-22
Szanowni Państwo! Mieszkańcy Gminy Cisna! Pragniemy poznać Państwa opinię na temat rewitalizacji terenów w naszej Gminie. Uzyskane informacje umożliwią opracowanie programu rewitalizacji i pozwolą na podjęcie działań Gminy oraz jej partnerów, zmierzających do pozyskania funduszy europejskich na realizację projektów.
2017-03-22
Dla upamiętnienia poległych w obronie swojego domu i domów swoich bliskich, Urząd Gminy Cisna i Fundacja Tylko Bieszczady ogłasza konkurs na nową tablicę na pomniku znajdującym się na wzgórzu Betlejemka w Cisnej.
2017-03-21
Fundacja Bieszczadzka- Ośrodek Działaj Lokalnie, ogłasza kolejną edycję Programu Działaj Lokalnie. Wnioski do Działaj Lokalnie X-2017 należy składać wyłącznie poprzez generator wniosków dostępny na stronie www.dzialajlokalnie.pl , oraz www.fundacjabieszczadzka.org

Strony