Bieszczadzkie Forum Europejskie zaprasza do udziału w projekcie

Bieszczadzkie Forum Europejskie zaprasza do udziału w projekcie
„Uwierz we własny sukces – II edycja”, który realizowany jest w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu VI.
Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji projektu 01.11.2012 r. - 31.10.2014 r.
Projekt skierowany jest wyłącznie do osób bezrobotnychzarejestrowanych
w powiatowych urzędach pracy z terenu powiatu leskiego lub sanockiego należących
do jednej lub kilku z następujących kategorii:
·      osoby poniżej 25 roku życia;
·      osoby niepełnosprawne;
·      osoby w wieku 50+
zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą.

Uczestnikami projektu nie mogą być osoby, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu
oraz osoby, które w okresie od 01.01.2008 r. do momentu przystąpienia do projektu otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie „Uwierz we własny sukces
– II
edycja” zostaną objęte następującymi formami wsparcia:
Ø        Szkolenia i doradztwo umożliwiające uzyskanie wiedzy związanej z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej,
Ø        Wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości, w tym:
·      bezzwrotne dotacje inwestycyjne dla 54 Beneficjentów w wysokości do 40.000 zł,
·      wsparcie pomostowe dla 54 Beneficjentów w wysokości 1.500 zł miesięcznie
przez okres maksymalnie do 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.
Projekt ma na celu poprawę sytuacji na rynku pracy osób bezrobotnych
z terenu powiatu leskiego i sanockiego, wspieranie działań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy na tych terenach oraz udzielanie kompleksowego wsparcia szkoleniowego, doradczego i finansowego przygotowującego do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
UWAGA! Planowana rekrutacja uczestników do Projektu „Uwierz we własny sukces
– II edycja”: grudzień 2012 – styczeń 2013
.
Szczegółowe informacje na temat naboru do Projektu „Uwierz we własny sukces
– II edycja” znajdą Państwo na stronie internetowej projektu
www.uwierzwewlasnysukces.pl
 
Wszelkie pytania prosimy kierować na adres biuroprojektu62@interia.pl
Osoby zainteresowane udziałem w Projekciemogą kontaktować się z Biurem Projektu:
Biuro Projektu:                                                                                           
Bieszczadzkie Forum Europejskie (I piętro)
ul. Mickiewicza 17
38 – 600 Lesko
tel. 13-469-62-72