„CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE CISNA”

W realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cisnej projekcie systemowym „Czas na aktywność w gminie Cisna”, w ramach zadania Aktywna Integracja, w terminie od 11. 03. 2015 r. do 13. 03. 2015 r. przeprowadzono Terapię psychospołeczną: „Trening kompetencji życiowych i rodzinnych”

W liczącym 25 godziny dydaktyczne szkoleniu, wzięła udział jedna, 5 osobowa grupa Beneficjentów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cisnej. Program szkolenia w trakcie 3 dni zajęć obejmował następujące bloki tematyczne:
- trening  umiejętności interpersonalnych,
- trening  umiejętności współpracy i odgrywania ról społecznych w rodzinie
- trening asertywności,
- trening rozwiązywania problemów rodzinnych i małżeńskich
- radzenie sobie z krytyką,
- trening komunikowania się i umiejętności współpracy w rodzinie,
- trening mający na celu poprawę organizacji życia rodzinnego
- komunikacja werbalna i niewerbalna,
- budowanie pozytywnego obrazu siebie i motywacji do podejmowania działań,
- skuteczne radzenie sobie z objawami stresu psychologicznego.

Natomiast od 13.03.2015 r. do 17.03.2015 r. przeprowadzono szkolenie pt. „Trening  kompetencji  umiejętności społecznych” (instrument aktywizacji społecznej). Zajęcia w formie warsztatowej, obejmowały 12 godziny zajęć grupowych dla 5 uczestników oraz 10 godzin zajęć indywidualnych po 2 godz. z każdym uczestnikiem. Program szkolenia zawierał w szczególności tematykę m.in. w zakresie:
- akceptowanie własnych cech charakteru, poczucie własnej tożsamości i kształtowanie poczucia własnej wartości,
- samoocena,
- budowanie wizerunku i wywieranie wpływu (autoprezentacja, obrona przed manipulacją) i kształtowanie właściwej postawy w kontaktach interpersonalnych,
- wiedza w zakresie skutecznych metod komunikacji interpersonalnej, zasad dobrej komunikacji,
- wiedza w zakresie rozpoznawania stanów napięcia i sposobów radzenia sobie ze stresem,
- wiedza w zakresie rozwiązywania konfliktów (konstruktywnej krytyki, wyrażania opinii),
- trening panowania nad emocjami i ich umiejętnym wyrażaniu w trakcie pełnienia różnych ról społecznych,
- umiejętności społeczne: rozwiązywanie konfliktów, konstruktywna krytyka, wyrażanie opinii, nauka motywowania i wspierania się w realizacji celów,
- zwiększenie umiejętności radzenia sobie ze stresem.

Dodatkowo w ramach zajęć grupowych zostało przeprowadzone 1-godz. badanie tj. diagnoza preferencji i zainteresowań zawodowych oraz poziomu motywacji do pracy i diagnoza umiejętności radzenia sobie ze stresem.

W trakcie zajęć zapewniony był poczęstunek oraz ciepły posiłek. Na zakończenie szkolenia uczestnicy otrzymali zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Szkolenie przeprowadziło Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o. o. z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Informujemy, że projekt systemowym „Czas na aktywność w gminie Cisna” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • Rozdanie dyplomów - „Trening kompetencji życiowych i rodzinnych”
  • Rozdanie dyplomów - „Trening kompetencji życiowych i rodzinnych”