Dyrektora Podkarpackiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Rzeszowie informuje o naborze wniosków

Dyrektor
Podkarpackiego Oddziału Regionalnego
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
informuje że do 31 sierpnia 2024 r.
rolnicy mogą ubiegać się o ryczałtową płatność dla małych gospodarstw,
jeżeli łączna powierzchnia:
gruntów objętych obszarem zatwierdzonym dla podstawowego wsparcia dochodów posiadanych przez tego rolnika
wynosi co najmniej 1 ha oraz
użytków rolnych będących w posiadaniu tego rolnika w dniu 31 maja 2024 r., wynosi nie więcej niż 5 ha.

Płatność dla małych gospodarstw zastępuje wszystkie inne rodzaje płatności bezpośrednich (podstawowe wsparcie
dochodów, płatność redystrybucyjną, płatność dla młodych rolników, wszystkie płatności związane z produkcją oraz
płatności w ramach ekoschematów). Jeżeli żądający przyznania płatności dla małych gospodarstw rolnik we wniosku
o przyznanie płatności za ro 2024 ubiegał się także o przejściowe wsparcie krajowe (uzupełniającą płatność podstawową
lub płatność do tytoniu) płatność ONW, ekologiczną, i rolno-środowiskowo-klimatyczną czy zalesieniową wówczas poza
ryczałtem może otrzymać pieniądze z tytułu tych płatności.

Stawka płatności dla małych gospodarstw wynosi równowartość w złotych kwoty 225 ero/ha (w 2023 r. stawka
wynosiła 1041,37 PLN/ha) powierzchni zatwierdzonej do podstawowego wsparcia dochodów. Należy zaznaczyć, że jeżeli
rolnik składając wniosek o dopłaty bezpośrednie ubiega się jedynie o podstawowe wsparcie dochodów i płatność
redystrybucyjną, to na pewno korzystniej bedzie wystąpić o ryczałtową pomoc dla małych gospodarstw.

Wniosek o przyznanie płatności dla małych gospodarstw można złożyć w terminie do 31 sierpnia 2024 r.
w aplikacji eWniosekPlus za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych, wybierając we wniosku lub zmianie
do wniosku załącznik: Z0296 - Wniosek o przyznanie płatności dla małych gospodarstw oraz dodać skan uzupełnionego
i podpisanego Wniosku o przyznanie płatności dla małych gospodarstw, którego wzór dostępny jest na stronie
www.gov.pl/web/arimr.

Dzięki zastosowaniu tego rozwiązania rolnicy gospodarujący na niewielkich areałach będą mogli uzyskać wsparcie
w uproszczonej formie, niewymagającej od nich spełnienia wszystkich warunków określonych dla innych płatności.

Załączniki