Gospodarka komunalna

2022-04-28
Dnia  22 kwietnia 2022r mieszkańcy gminy Cisna, nauczyciele oraz dzieci przy współpracy z Gminą Cisna zorganizowali akcję SPRZĄTANIE ŚWIATA. BARDZO DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM ZA ZAANGAŻOWANIE
2022-04-25
Urząd Gminy Cisna informuje, że w aptece w Cisnej umieszczono pojemnik na  przeterminowane lekarstwa. Przeterminowane lub  zużyte leki należy wrzucać do specjalnie oznakowanych pojemników. Pojemnik został sfinansowany ze środków Urzędu Gminy Cisna.
2022-03-15
Gmina Cisna informuje, iż z dniem 16 marca 2022 roku wchodzą w życie nowe taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Cisna na okres 3 lat, zgodnie z decyzją nr RZ.RZT.70.218.2021.MKO Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
2022-01-14
Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych  z terenu  gminy Cisna w roku 2022: LESKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O. UL. PRZEMYSŁOWA 11, 38-600 LESKO
2022-01-14
Obszar gminy Cisna: odpady selektywnie  (tworzywa sztuczne i metale papier i szkło ) zebrane – od 01 maja do 31 października   dwa razy w miesiącu;
2022-01-14
Od 01.02.2021r. w  Gminie Cisna wprowadzono zmiany w systemie  gospodarowania odpadami komunalnymi. Zmiany powyższe mają zastosowanie również w roku 2022r. Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku nie wywiązania się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych zostanie naliczona opłata za odprowadzanie odpadów zmieszanych.
2022-01-14
Ważny komunikat dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, tzw. „nieruchomości niezamieszkałych” z  terenu Gminy Cisna

Strony