Gospodarka komunalna

2020-07-02
Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, (Dz. U. z 2019 r. poz. 1579 z późn. zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamba) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.
2020-05-28
Informacja o jakości wody poddanej analizie w ramach wewnętrznego monitoringu kontrolnego.
2020-02-19
Wójt Gminy Cisna przypomina, o obowiązującym zakazie odprowadzania wód opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.
2020-02-10
Wyniki badań wody z ujęć (studni głębinowych) w Cisnej i Smereku.
2020-01-12
Informacja dotycząca oznaczeń laboratoryjnych dla potrzeb Gminy Cisna w 2020 roku.

Strony