Gospodarka komunalna

2020-07-17
Wójt Gminy Cisna informuje o zmianie stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie art. 6m ust. 2a z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) oraz uchwały Nr XXII/135/2020 Rady Gminy Cisna z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniającej Uchwałę Nr XXII/133/2020 Rady Gminy Cisna z dnia 5 czerwca 2020 r.
2020-05-28
Informacja o jakości wody poddanej analizie w ramach wewnętrznego monitoringu kontrolnego.
2020-02-19
Wójt Gminy Cisna przypomina, o obowiązującym zakazie odprowadzania wód opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.
2020-02-10
Wyniki badań wody z ujęć (studni głębinowych) w Cisnej i Smereku.
2020-01-12
Informacja dotycząca oznaczeń laboratoryjnych dla potrzeb Gminy Cisna w 2020 roku.

Strony