Informacja

Wójt Gminy Cisna przypomina o obowiązującym zakazie odprowadzania wód opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.
Art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1152) brzmi: „Zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych lub roztopowych będących skutkiem opadów atmosferycznych, a także wprowadzania tych wód opadowych i roztopowych oraz wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.”
W przypadku wprowadzania wód opadowych i wód drenażowych do systemu gminnej kanalizacji sanitarnej grożą sankcje karne, o których mowa w art. 28 ust. 4a cyt. wyżej ustawy, czyli kara ograniczenia wolności albo grzywna do 10 000zł.
Mając na uwadze powyższe, wzywam właścicieli posesji, z których wody opadowe i wody drenażowe odprowadzane są do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, do dobrowolnego usunięcia istniejących nieprawidłowości.
Jednocześnie informuję, że Gmina Cisna będzie przeprowadzała kontrole w w/w zakresie.

Załączniki