INFORMACJA

Wójt Gminy Cisna informuje, że w dniu 15.06.2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Cisnej został wywieszony wykaz nieruchomości obejmujący działki:

- nr 850/5, 850/12, 850/15, 850/17, 850/22 obręb Wetlina przeznaczone do sprzedaży w drodze bezprzetargowej,

- nr 212/10 obręb Cisna przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu,

W oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 w/w ustawy mogą złożyć wniosek o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Wniosek o nabycie nieruchomości powinien zawierać oświadczenie, że nabywca korzystając z pierwszeństwa w nabyciu wyraża zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

Wykaz został opublikowany na stronie internetowej www.gminacisna.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dodatkowe informacje można uzyskać w UG Cisna, pokój nr 12, pod nr telefonu (0.13) 468.63.38

 

 Wójt Gminy Cisna

mgr Renata Szczepańska

Załączniki