INFORMACJA

Wójt Gminy Cisna informuje, że w dniu  06.09.2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Cisnej został wywieszony wykaz nieruchomości obejmujący działki:

-nr  397/2, 397/3 obręb Cisna, 191 obręb Kalnica, 108 obręb Krzywe, 179/2 obręb Wetlina  przeznaczone do zamiany,

-nr 211/1 i 212/8 obręb Cisna przeznaczone do sprzedaży w drodze bezprzetargowej,

W oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami  osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 w/w ustawy mogą złożyć wniosek o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu,

- działki 211/17 i 211/24 obręb Wetlina, przeznaczone do dzierżawy w drodze przetargu. Wykaz obejmujący działki 211/17 i 212/24 wywiesza się na okres 21 dni.

Wykazy zostały opublikowane na stronie internetowej www.gminacisna.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dodatkowe informacje można uzyskać w UG Cisna, pokój nr 12, pod nr telefonu (0.13) 468.63.38

Załączniki