INFORMACJA DLA MIESZKANCÓW - PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

I N F O R M A C J A

Dotyczy: projektu nr RPPK.04.05.00-18-0002/19
„Budowa infrastruktury przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych w Gminie Cisna zlokalizowanej na obszarze Natura 2000, w celu minimalizacji zanieczyszczeń wód i gleb”

Wójt Gminy Cisna informuje, że od dnia 12.10.2020r. rozpoczną się terenowe prace geologiczne oraz projektowe związane z wykonaniem dokumentacji projektowej budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Prace terenowe będą polegały na dokonaniu oględzin działek, wstępnego uzgodnienia posadowienia oczyszczalni ścieków.
Wizyta terenowa będzie poprzedzona ustaleniem telefonicznym lub emailowym daty oględzin działki.
W związku z tym, prosimy o udostępnienie swoich posesji uprawnionym osobom (geolog, geodeta, projektant).

Załączniki