INFORMACJA O GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Od 01.02.2021r. w  Gminie Cisna wprowadzono zmiany w systemie  gospodarowania odpadami komunalnymi.

Dla każdej nieruchomości zamieszkałej należy złożyć nowa  deklarację w związku z ulgą za kompostowanie odpadów.  Deklaracje przyjmowane są od 01 lutego2021 do 28 lutego 2021
W KAŻDY DZIEŃ ZA WYJĄTKIEM CZWARTKU – dzień ten nadal pozostaje dniem bez obsługi interesantów.

Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku nie wywiązania się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych zostanie naliczona opłata za odprowadzanie odpadów zmieszanych.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać się  raz na kwartał  z góry bez wezwania w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać przelewem na rachunek bankowy  PKO Bank Polski  98 1020 4391 0000 6702 0196 4618 lub gotówką w kasie Urzędu Gminy w Cisnej.

Sposób rozliczania nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla tego typu nieruchomości naliczana jest od osoby zamieszkującej:

  1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od osoby zamieszkującej jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości

 22 zł miesięcznie.

 

  1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych  w sposób selektywny w wysokości 44 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

 

  1. Ustala się zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w wysokości 2 zł od miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

 

Sposób rozliczania  domków letniskowych, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe:

Ustala się ryczałtową stawkę za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla domków letniskowych oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w wysokości  181,90 zł rocznie, jeżeli odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób selektywny.

Ustala się ryczałtową stawkę dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, w wysokości 727,60 zł rocznie za jeden domek lub jedną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Termin płatności bez wezwania do 30 czerwca.