Informacja o możliwości przystąpienia do „Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest” w 2016r.

Ogłoszenie o możliwości przystąpienia do „Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest” w 2016r.

Urząd Gminy w Cisnej przystępuje do opracowania wniosku o dofinansowanie do usuwania azbestu na terenie Gminy Cisna. W związku z tym prosimy zainteresowane osoby, mające zamiar przystąpić w 2016 roku do wymiany pokrycia dachowego
z eternitu lub chcące zutylizować składowane wyroby z azbestu o wypełnienie
i złożenie stosownej deklaracji.

Wzór deklaracji jest dostępny w Urzędzie Gminy w Cisnej bądź u Sołtysa miejscowości. Możecie go Państwo również pobrać ze strony internetowej www.gminacisna.pl.

Program obejmuje dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu, natomiast koszt zakupu materiałów oraz robocizny wynikających z wymiany pokrycia dachowego na nowe, właściciel budynku pokrywa we własnym zakresie. Dokumenty należy sporządzić oddzielnie dla każdego obiektu.

Złożone deklaracje posłużą do określenia ilości azbestu do usunięcia i oszacowania kosztów z tym związanych. Wnioskowana przez gminę dotacja rozdysponowana będzie według kolejności wpływu deklaracji.

Deklaracje należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Cisnej do dnia 15 lutego 2016r.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (13) 468 63 38 wew. 54.

Załączniki